Zásady profesionálního chování a jednání zaměstnanců holdingu VÍTKOVICE

Zásady profesionálního chování a jednání zaměstnanců holdingu VÍTKOVICE jsou základní etickou normou vystupování a jednání zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE, a.s. a jejich dceřiných společností (dále jen „Společnost“).

Zaměstnanec

  • dbá o dobré jméno a pověst Společnosti
  • reprezentuje svým profesionálním vystupováním a jednáním Společnost mezinárodního významu s dlouholetou tradicí
  • je loajální a pracuje v zájmu Společnosti
  • chová se vždy a za všech okolností čestně v souladu s dobrými mravy a odpovědností za své profesionální jednání
  • vykonává svou práci co nejefektivněji, s vysokou profesionalitou a  odbornou zdatností, závazky plní v požadované kvalitě a včas
  • usiluje o svůj osobní rozvoj a průběžně si prohlubuje své odborné znalosti
  • chrání svěřený majetek před krádeží a poškozením a nezneužívá prostředky a zařízení k soukromým a mimopracovním účelům
  • nepřipustí, aby došlo ke střetu zájmů nebo zneužívání výhod vyplývajících z pracovního zařazení ani informací získaných při výkonu zaměstnání pro svůj soukromý zájem nebo konkurenty Společnosti
  • nevyžaduje ani nepřijímá od dodavatelů, zákazníků ani konkurence jakékoliv úsluhy a laskavosti, které by byly považovány za nepatřičnou výhodu
  • buduje dobré mezilidské vztahy a týmového ducha, podporuje vzájemnou důvěru a respekt.