Ekologie

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Společnosti skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP v souladu s programem CSR usilují o minimalizaci dopadů svého působení na životní prostředí. V této souvislosti investují značné finanční prostředky jak do ekologizace výrobních procesů, tak do zlepšování životního prostředí vně firmy. V průběhu posledních let byly do zlepšení kvality životního prostředí investovány stovky miliónů Kč. Jsme si plně vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí, a proto vytváříme podmínky pro kvalitní život v regionu. Většina společností má zaveden integrovaný systém řízení, jehož součástí je i systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, spočívající především v:

 • definování a pravidelné aktualizaci environmentální politiky jako součásti politiky integrovaného systému řízení
 • certifikaci, hodnocení a obnovování systému EMS ve společnostech VMG
 • stanovování, vyhodnocování a aktualizaci cílů EMS.

V oblasti životního prostředí jsme realizovali následující projekty:

OCHRANA OVZDUŠÍ

 • Rekonstrukce pálicích strojů v NS 830. Nové pálicí stroje OMNICUT budou vybaveny filtry na zachycování tuhých znečišťujících látek a tím snížení emisí do ovzduší.
 • V roce 2010 byla realizována ve společnosti VPE rekonstrukce filtrace tryskacích strojů. Dokonalejší odprášení umožňuje používat vyčištěnou vzdušinu k temperování výrobních hal.
 • V letech 2012 - 2013 probíhaly rekonstrukce ohřívacích pecí ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., NS 340 Kovárna a NS 330 Slévárna, na zemní plyn. Provedení rekonstrukcí se odrazilo ve snížení emisí CO2 do ovzduší.
 • Odprášení ocelárny ve VHM – ukončení říjen 2015
 • Odsávání čistírny NS 330 - Slévárna – ukončení říjen 2015
 • Odsávání formovny NS 330 – Slévárna – ukončení červen 2015
 • Odprášení pálících strojů střediska NS 822/PJ 813 – ukončení srpen 2015

Realizací výše uvedených projektů dojde ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší.

ZELEŇ

 • Společnosti VMG vysázely za období 2005 – 2014 stovky dřevin na vlastních pozemcích i pozemcích jednotlivých obvodů města Ostravy. Do výsadby a údržby zeleně investovala společnost VMG cca 3 mil. Kč.
 • V letech 2013 - 2014 byl ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava realizován projekt „Zelená osa Vítkovic", což byla výsadba dřevin na pozemcích VMG a SMO, kterou prováděla firma H-rekultivace a.s. dle projektu „Izolační zeleň na ul. Ruská v rámci XXV. výzvy OPŽP, prioritní osy 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Realizací projektu došlo jak k estetickému zlepšení dotčených komunikací v rámci městské části Vítkovice, tak ke snížení imisní zátěže obyvatel města Ostravy. Celkové náklady na projekt činily cca 11,5 mil. Kč. 
 • Revitalizace zeleně v areálu LANDEK PARK. Veškeré náklady na revitalizaci zeleně činily cca 680 000 Kč.

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Společnost VÍTKOVICE, a.s. má uzavřenou Ekologickou smlouvu č. 203/98 s Ministerstvem financí ČR (dříve FNM ČR). Na základě Ekologické smlouvy již byly sanovány lokality:

 • Kovárna Kunčice (NS 340) v areálu ArcelorMittal Ostrava
 • bývalá mostárna v Lískovci (NS994)
 • Tvarovková slévárna
 • Nadzemní část chemické části koksovny

ODPADY

 • Ve společnostech skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou dodržovány veškeré povinnosti při třídění odpadů dle druhů a kategorií a při jejich shromažďování.

VODA

 • ukončení provozu biologické čistírny odpadních vod se zaústěním do toku Staříč a napojení nečištěných splaškových vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu města Jeseník
 • vybudování vodního díla „Ekologické čištění odpadních vod – čistírna odpadních vod ALFA FLOT UNI 10/eP" v NS 340 – Kunčice
 • rekonstrukce stávající části areálové kanalizace ve VHM
 • všechny analýzy vzorků odpadních vod prokazují dodržování stanovených limitů znečištění

PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

 • odtěžení a rekultivace odvalu Hrabová
 • rekultivace skládky v Supíkovicích
 • používání CNG paliva ve všech služebních osobních vozech a v některých nákladních autech a lokomotivách skupiny VMG
 • budování čerpacích stanic na CNG v rámci České republiky