Ekologie

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Společnosti skupiny VÍTKOVICE v souladu s programem CSR usilují o minimalizaci dopadů svého působení na životní prostředí. V této souvislosti investují značné finanční prostředky jak do ekologizace výrobních procesů, tak do zlepšování životního prostředí vně firmy. V průběhu posledních let byly do zlepšení kvality životního prostředí investovány stovky miliónů Kč. Jsme si plně vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí, a proto vytváříme podmínky pro kvalitní život v regionu. Většina společností má zaveden integrovaný systém řízení, jehož součástí je i systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, spočívající především v:

 • definování a pravidelné aktualizaci environmentální politiky jako součásti politiky integrovaného systému řízení.
 • certifikaci, hodnocení a obnovování systému EMS.
 • stanovování, vyhodnocování a aktualizaci cílů EMS.

Příklady ochrany životního prostředí:

 • Společnosti vysázely za období 2005 – 2014 stovky dřevin na vlastních pozemcích i pozemcích jednotlivých obvodů města Ostravy. Do výsadby a údržby zeleně investovala společnost VÍTKOVICE cca 3 mil. Kč.
 • V letech 2013 - 2014 byl ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava realizován projekt „Zelená osa Vítkovic", což byla výsadba dřevin, kterou prováděla firma H-rekultivace a.s. dle projektu „Izolační zeleň na ul. Ruská v rámci XXV. výzvy OPŽP, prioritní osy 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Realizací projektu došlo jak k estetickému zlepšení dotčených komunikací v rámci městské části Vítkovice, tak ke snížení imisní zátěže obyvatel města Ostravy. Celkové náklady na projekt činily cca 11,5 mil. Kč. 
 • Revitalizace zeleně v areálu LANDEK PARK.
 • Ve společnostech skupiny VÍTKOVICE jsou dodržovány veškeré povinnosti při třídění odpadů dle druhů a kategorií a při jejich shromažďování.
 • Všechny analýzy vzorků odpadních vod prokazují dodržování stanovených limitů znečištění.

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Společnost VÍTKOVICE, a.s. má uzavřenou Ekologickou smlouvu č. 203/98 s Ministerstvem financí ČR (dříve FNM ČR). Na základě Ekologické smlouvy již byly sanovány lokality:

 • Kovárna Kunčice (NS 340) v areálu ArcelorMittal Ostrava
 • bývalá mostárna v Lískovci (NS994)
 • Tvarovková slévárna
 • Nadzemní část chemické části koksovny