Matematické simulace

Matematické simulace metalurgických výrobních procesů a analýzy termomechanického zatížení konstrukcí

Útvar „Vývoj výrobků a rozvoj technologie" nabízí provedení matematických simulací výrobních procesů z oblasti ohřevu, tepelného zpracování, tváření za tepla i za studena a svařování ocelí a dalších kovů a dále výpočty teplotně mechanického zatížení různých konstrukčních prvků.

Matematické simulace procesů jsou řešeny odborníky v daných oblastech se zkušenostmi získanými přímo v praxi. Výsledky tak mohou být poskytovány nejen formou technické zprávy popisující řešený problém, nýbrž i návrhem optimálního řešení. 

Grantové projekty

Analýzy různého typu získané matematickými simulacemi jsou nedílnou součástí při řešení složitých úloh spojených s optimalizací stávající výroby anebo při zavádění nové technologie. Pro zavádění nových technologií stejně jako při zavádění nových výrobků jsou využívány krajem, státem resp EU podporované grantové programy. V současné době jsou to programy vyhlášené organizacemi:

MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), TAČR ( Technologická agentura ČR), NSK (Národní strojírenský klastr) a MSK (Moravskoslezský kraj)

 

Aktuálně řešené grantové projekty Spolupráce
GRANT (TAČR – ALFA4) TA04010035:
Výzkum a vývoj progresivních technologických postupů výroby a zpracování oceli pro výkovky z nástrojových ocelí určených pro speciální strojní součásti s vyšší přidanou hodnotou
VŠB TU Ostrava
GRANT (TAČR – ALFA4) TA04010036:
Výzkum, vývoj a ověření nových progresivních technologií výroby vysoce legovaných ocelí s cílem snížení energetické náročnosti výroby pomocí řízené redukce strusky na intenzifikované EOP a legování dusíku kombinovanou O2-N tryskou
VŠB TU Ostrava + MMV
GRANT (TAČR – ALFA4) TA04010705:
Výzkum a vývoj progresivních technologií výroby velkých výkovků s unikátními vlastnostmi pro energetiku a těžké strojírenství
VŠB TU Ostrava
GRANT (TAČR – ALFA4) TH 02020445:
Výzkum a vývoj nové technologie výroby tvarově složitých a tenkostěnných součástí využívaných v hydroenergetice
VUT Brno
GRANT (MPO - TRIO):
Výzkum a vývoj kování velkých volných výkovků z nových speciálních - dutých ingotů
VŠB TU Ostrava
GRANT Moravskoslezského kraje:
Výzkum a vývoj nových tlakových nádob na vodík
NSK

 

Úspěchy v řešení některých grantových projektů řešených v minulosti dokládají tato ocenění:

Vědecký tým

Kolektiv pracovníků zabývající se těmito simulačními analýzami se skládá z pracovníků vysokoškolsky vzdělaných s nadstavbou doktorandského studia

  • Ing. Jiří Petržela, Ph.D. - absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, obor tváření kovů.
  • Ing. Vladimír László, Ph.D. - absolvent Vysoké školy - Technické univerzity v Košicích, Hutnické fakulty, obor tváření kovů.
  • Ing. Marek Bárta, Ph.D. - absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulty strojní, obor aplikovaná mechanika, Katedra pružnosti a pevnosti.
  • doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D. - absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, obor nové technické materiály.
  • Ing. Radek Sztefek, Ph.D. - absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulta strojní, obor strojírenská technologie.
  • Ing. Michal Sušovský - absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, obor tváření a úprava materiálů.
  • Ing. Alois Hrabovský - absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulty strojní, obor hutní tvářecí stroje.

Výpočtový software