Inovace

Věda – výzkum, vývoj a inovační procesy = cesta k úspěchu

Řešení úkolů v oblasti vědy významně zvyšuje využití tvůrčího a inovačního potenciálu ve společnostech skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. V oblasti výzkumu, vývoje i v oblasti inovací jednotlivé společnosti Skupiny řeší široké spektrum úloh v závislosti na jejich výrobní a obchodní strategii. Proto Skupina věnuje značnou pozornost budování vlastních vědeckých a vývojových kapacit pro hlavní obory svého podnikání. Při řešení projektů a úkolů jsou nezřídka propojovány vlastní výzkumné a vývojové kapacity s výzkumnými a vývojovými kapacitami vysokých škol, výzkumných ústavů, ale i s výzkumnými a vývojovými kapacitami jiných subjektů.

Zejména vysoké školy chápeme jako významného partnera při řešení úkolů rozvoje vědy a techniky. V dnešní době vysoké školy disponují významnými kapacitami, které mohou být úspěšně využity k naplnění cílů projektů a řešení úkolů. Průsečíkem spolupráce skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP s vysokými školami je získání synergického efektu, který zefektivňuje výzkumný, vývojový a inovační proces.

Na základě oborového zaměření skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou našimi partnery na poli vědy a techniky zejména:

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
  • Vysoké učení technické v Brně,
  • Západočeská univerzita v Plzni,
  • Vysoká škola chemicko-technologická Praha,
  • Technická univerzita v Liberci.

Společným zájmem je vytvořit prostředí stimulující výzkum, vývoj a inovace, podpořit spolupráci škol a soukromého sektoru, zvýšit atraktivitu technických oborů na univerzitách, snaha zapojit se i do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Spolupráce s výše uvedenými vysokými školami je zaměřena zejména do oblastí klasické i jaderné energetiky, nových výrobních technologií v oblasti těžkého strojírenství a strojírenské metalurgie, materiálového inženýrství, dopravy, informačních a komunikačních technologií, technologií zpracování odpadu a v neposlední řadě i technologií souvisejících s ochranou životního prostředí.