Archiv

Archiv je od r. 2006 akreditován Ministerstvem vnitra pro výkon působnosti soukromého archivu a jeho činnost vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Historie a současnost archivu:

Archiv patří k nejstarším a největším podnikovým archivům v České republice. Zřízen byl na základě oběžníku ředitele Václava Belfína č. 62/54 ze dne 7.4.1954, kterému předcházelo vládní usnesení z 9. ledna 1953, jež zahrnovalo zásady plánovitého řízení archivní činnosti. V roce 2006 byla archivu na základě rozhodnutí archivní správy Ministerstva vnitra udělena akreditace pro výkon působnosti soukromého archivu.

Archiv aktuálně disponuje vlastní badatelnou, čtyřmi depozitními místnostmi i odpovídajícím technickým vybavením.

Nadřízeným orgánem je Zemský archiv v Opavě, kterému každoročně archiv předkládá výroční zprávu a aktualizovanou evidenci národního archivního dědictví, jež je následně zaslána na archivní správu Ministerstva vnitra. Krom toho Zemský archiv v Opavě schvaluje všechny návrhy na vyřazení dokumentů s prošlou skartační lhůtou.

Základní činnosti archivu:

  • předarchivní péče o dokumenty – kontroly spisové a skartační služby, metodické vedení pracovníků spisoven, konzultace skartačních návrhů
  • zpracování archiválií – vyhotovení archivních pomůcek (inventářů, katalogů), digitalizace historických fotografií a archivních dokumentů
  • fyzická a právní ochrana archiválií – před odcizením, poškozením, zneužitím informací a neoprávněným nakládáním s archiváliemi
  • využívání archiválií – pro publikační a badatelskou činnost
  • externím organizacím nabízíme možnost ukládání archivních dokumentů a zajištění archivní péče (správu písemností a skartační činnost)