Odlitky

Výroba odlitků

Výroba odlitků je realizována ve slévárně oceli VHM a.s, která se řadí k hutním provozům firmy VÍTKOVICE MACHINERY GROUP s více než 120-tiletou tradicí ve výrobě ocelových odlitků. Svou roční kapacitou 8kt opracovaných odlitků i z pohledu hmotnosti a rozměrů odlitků se řadíme mezi největší slévárny v Evropě. Odlitky jsou určeny pro cementářský a těžební průmysl, dále pak pro hutní průmysl ( válcovny, lisovny, kovárny, slévárny ) jakož i pro lodní a energetický sektor.

Pro výrobu odlitků je ve VHM a.s. využíván simulační software MAGMA SOFT, který stanovuje nejoptimálnější technologii výroby jak z pohledu optimalizace hmotnosti, tak především pro zajištění požadované vnitřní kvality odlitků.

Produkce odlitků z hlediska materiálů je široká, od uhlík-manganových ocelí, nízko a středně legovaných ocelí, jemnozrných ocelí, až po vysocelegované Cr-Ni-Mo oceli. Veškerý objem oceli určených pro odlitky je plně zpracován přes sekundární metalurgii technologií LF + VD, příp. VOD. Maximální rozměry odlitku jsou : Ø8000 mm, šířka 7000mm, výška 4000 mm , délka 13 000mm , z pohledu čisté hmotnosti 140 t.

Pro výrobu forem se používá chromitový, příp. křemičitý písek, jako pojivo pak furanová pryskyřice. Formovací směs je v celém průběhu výroby forem testována v laboratoři formovacích směsí, která je součástí slévárny.

Slévárna dále disponuje čistírnou, kde se provádí apretace odlitků prostřednictvím brousícího automatu CLANSMAN, ručním broušením, tryskáním v brokovém tryskači. Lze provádět i úpravu povrchu pískováním.

Tepelné zpracování odlitků je prováděno v 5-ti pecních agregátech v provoze čistírny, jedná se o normalizační a homogenizační žíhání včetně popouštění. Kalení do oleje, či vody, případně rozpouštěcí žíhání je realizováno v pecích provozu kovárny, která je rovněž součástí VHM a.s.. V našich pecních agregátech se pohybujeme v maximálním rozptylu teplot +/- 5°C a pro řízení procesu tepelného zpracování používáme kromě pecních termočlánků také termočlánky umístěné přímo na povrch odlitku z titulu získání co nejrelevantnějších datových údajů.

Testování mechanických vlastností, stejně tak provádění makro i mikrostrukturních analýz našich odlitků provádíme v sesterské společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER a.s.

Odlitky pro válcovací tratě

Tento segment výroby je určen převážně pro výrobu válců profilové válcovací tratě a válcovací tratě pro výrobu bezešvých trub.

Odlitky pro lodní průmysl

Odlitky pro lodní průmysl představují zejména specifické kormidelní systémy, které jsou vnitřními díly kormidlových, dieselelektrických systémů používaných u běžných turistických lodích, tak například i u ledoborců.

Odlitky pro lisy a kovadla

Tento tradiční segment výroby odlitků v naší slévárně zahrnuje výrobu dílů jak pro hydraulické, či mechanické lisy (spodní, horní a pohyblivé traverzy, stojany lisů), tak pro mechanické, hydraulické a kombinované buchary.

Odlitky pro hydro průmysl

Obor "Hydro" na poli výroby odlitků je představován zejména díly pro vodní turbíny a to jak Francisovy (odlitky koruny a kruhu), Kaplanovy (náboj, servoválec), či díly pro přečerpávací elektrárny (rozváděcí kola).

Odlitky pro hutní průmysl

Tento segment odlitků zahrnuje válcovací stojany ať již ve formě monolitu, či montážního celku, sestávající z několika smontovaných nebo svařených odlitků, dále pak ložisek a pánví pro struskové hospodářství pro zpracovatele neželezných rud a slitin.

Odlitky pro cementářský průmysl

Odlitky dílů které jsou součástí rotačních cementářských pecí – nosné kruhy hladké i zubaté, nosiče kladek, kladky a čela mlýna.