Povrchové ochrany

 

Dílčí součástí naší firmy je úsek Povrchových ochran pro realizaci úprav povrchu konstrukcí a dílů s přednostním užíváním technologie žárového / termického nástřiku.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Tlak tržního prostředí nutí výrobce stále inovovat. Jedním ze zdrojů možné inovace je zlepšit funkci povrchu výrobku a tím zvýšit životnost výrobků a rozšířit možnosti jeho použití. Přes povrch jsou přenášeny veškeré soubory mechanického, chemického, tepelného a korozního zatížení. Cílená nová funkce povlaku spočívá ve vytvoření vrstvy na povrchu výrobku s vlastnostmi, které zásadním způsobem mění kvalitu výrobku v provozních podmínkách.

Termické nástřiky jsou druhem povrchové ochrany výrobku, se kterými mají Vítkovice dlouholeté zkušenosti. Díky tomu, že touto technologií lze téměř z každého přídavného materiálu vytvořit ochranný povlak, jsme schopni vytvářet multifunkční povlaky, jenž v sobě zahrnují různé typy odolnosti pro různá prostředí a zatížení. Díky mnohaletým zkušenostem, vysoké odbornosti našich zaměstnanců a spolupráci s akademickou obcí při řešení grantových úkolů, dokážeme najít řešení i pro speciální požadavky našich zákazníků.

Výhody žárového nástřiku

 • Povlak lze vytvořit na každý základní materiál – proces probíhá za teploty povrchu do 150°C
 • Velikost plochy pro nanesení povlaku je v rozsahu od zlomků až po desítky m2
 • Proces nástřiku je reprodukovatelný se stálým vysokým kvalitativním standardem
 • Široký rozsah použití – vzájemnou kombinací technologie nástřiku a přídavného materiálu vzniká na povrchu unikátní povlak
 • Navrhování a konstrukce povlaků splňující odolnosti specifikované zadáním požadavku zákazníka
 • Žárové nástřiky realizujeme jak ve výrobním provoze, tak montážním způsobem u zákazníka.
 • Velká škála druhů ochranných povlaků, s různou odolností v oblastech kombinovaného fyzikálního a chemického zatížení povrchu v provozním prostředí

Systémy jakosti

 • Člen GTS EUROPE (Evropské asociace žárových nástřiků)
 • Produktový certifikát Deutche Bahn AG a
 • Základem pro stabilní a vysokou jakosti nabízených produktů a služeb jsou samozřejmostí zavedené systém managementu dle standardu:
  • EN ISO 9001:2008
  • EN ISO 14001:2004
  • BS OHSAS 18001: 2007

Technické možnosti

a) druhy materiálu povrchové ochrany

 • Kovové a nekovové
 • Kovokeramické
 • Keramické

b) technologie nástřiku

 • Plamenem- přídavné materiály /drát,kord,prášek/
 • Elektrickým obloukem /drát/
 • Vysokorychlostním HVOF /prášek/
 • Natavováním - přetavované povlaky /prášek,kord/

c) výrobní možnosti střediska

 • Abrazivní tryskání korundem
  • Výroba dle ČSN ISO 8501
  • Max. rozměry dílů 5 x 4 x 16 m
  • Speciální tryskání na požadovanou drsnost na tvarově vymezených plochách
  • Tryskání vnitřních povrchů trubek – výroba dle ČSN ISO 8501
   • Vnitřní povrchy rovných trubek od D90 - 900 mm
   • Vnitřní povrchy trubkových oblouků/ohyb min. 3D, 90° / od D209 - 900 mm
 • Abrazivní tryskání litinovou drtí
  • Tryskací kabina kabina DBS 100 RSC
  • Max. rozměry výrobku D 400 – 2500 mm
  • Hmotnost do 1000 kg
 • Metalizace - antikorozní ochrana
  • Výroba dle ČSN EN 22063
  • Realizace nástřiku v souladu s ČSN ISO 14 918
  • Max. rozměry konstrukcí 5 x 4 x 16 m a hmotnost do 20 t
 • Speciální žárové nástřiky
  • Technologie výroby dle ČSN EN 657
  • Max. rozměry plošných konstrukcí 3 x 5 x 11 m, hmotnost do 20 t
  • Max. rozměry rotačních dílů D 800 – 3000 mm hmotnost do 2 t
  • Max. rozměry konstrukcí 5 x 4 x 16 m a hmotnost do 20 t
 • Průmyslové nátěry
  • Výroba dle ČSN EN ISO 12 944
  • Max. rozměry konstrukcí 5 x 4 x 16 m a hmotnost do 20 t

Možnosti vytváření povlaku dle fyzikálně chemického zatížení povrchu

1. Koroze (atmosférická, průmyslová i oxidační)

 • Chrání výrobek bariérovým způsobem a současně zachovává definované mechanické vlastnosti povrchu
 • Materiálové aplikací:
  • Kovy Zn, Al- , Cu
  • Slitiny Zn- Al-, Ni-Mo-Al, NiCr, MCrAlY

2. Tepelné zatížení (teplotní odolnost, teplotní izolace, tepelná vodivost)

 • Povlaky řešeny na bázi žáruvzdorných kovových materiálů v kombinaci s keramickými materiály v teplotním rozsahu 700 – 1300°C
 • Materiálové aplikace:
  • Slitiny MCrAlY, NiAL-,NiCr
  • Slitiny tepelně resistentní
  • Keramika Al2O3-SiO2, Al2O3-MgO, ZrO2

3. Mechanické zatížení (tvrdé, otěruvzdorné)

 • Účinky jednotlivých typů namáhání se eliminují vytvořením husté, houževnaté a tvrdé vrstvy až 60 HRc na povrchu výrobku v tloušťkách několika desetin milimetru
 • Materiálové aplikace:
  • Kovy Mo
  • Karbidy WC–Co, WC-NiCr, Cr2C2-NiCr
  • Keramika Al2O3-TiO2
  • Natavované povlaky Ni-Cr-Si-B, Ni-WC, Ni-Cr-Si-B-WC
  • Stellity Co-Cr-W

4. Tribologické vlastnosti (kluzné, odolné abrazi a erozi)

 • Povlaky cínových bronzů, molybdenu a nebo kompozitů Ni-grafit výrazně snižují třecí součinitel
 • Materiálové aplikace:
  • Kompozice bronzy Cu-Sn, Cu-Al, Cu-Zn
  • Kovy Mo
  • Cermety Ni-C
  • Karbidy Cr3C2-NiCr, WC-Co, WC-NiCr
  • Karbidy Cr3C2-NiCr, WC-Co, WC-NiCr
  • Natavované slitiny Ni-Cr-Si-B, Ni-WC

5. Elektro zatížení (vodivé, dielektrické, antistatické, elektromagnetické)

 • Povlaky se specifickými vlastnostmi pro přenos energie na povrch dílu
 • Termická inzultace kovy Cu
 • Al-konduktivní

6. Renovační technologie - obnova funkce dílu,podkročení rozměru při opracování dílu, např. na průměru nebo ploše v případě opotřebení pod dolní mez jmenovitého rozměru (v rozsahu tloušťky od několika desetin milimetru až do několika milimetrů)

Přídavné materiály pro aplikace jsou uvedeny jen v minimálním počtu. Celosvětový sortiment výroby přídavných materiálů nabízí nepřeberné množství alternativního složení legujících prvků a tudíž zvláštní vlastnosti vytvořeného povlaku.

Příklady aplikací

Teplosměnné plochy v energetice a spalovnách průmyslových odpadů – zvýšená odolnost proti erosivnímu, tepelnému a korozívnímu účinku spalin.

Víka ocelářských pecí a chlazené díly odtahu spalin konvertorů – keramický nástřik teplosměnných ploch na bázi Al2O3 s různým podílem dopantů podle o stupně zatížení. Tepelná ochrana svarových spojů, výrazné snížení tvorby inkrustů, dielektrická bariéra proti el. průrazu v oblasti průchodu elektrod.

Elektrárenské kotle pro hnědé uhlí – aplikace kovového povlaku pro zvýšení odolnosti proti opotřebení abrazí a erozí v cílených místech kotle s největší zátěží. Výsypka, rohy a ohyby trubek, hořáky, sušky a mříže.

Trubky chladnic pláště vysoké pece – tepelná ochrana povrchu trubek keramickým nástřikem proti účinkům roztaveného kovu – zalévání litinou.

Tělesa rozdělovačů vsázky VP – kombinovaná ochrana pro zvýšení odvodu tepla chlazené části tělesa, účinkům koroze chladící vodou,ochrana proti erozi na pancéřových deskách rozdělovače.

Ložiskové pánve – nástřik bronzí na ocelovém pouzdře, jako náhrada za celobronzové pouzdro.

Rotor kyslíkového kompresoru – kovový nástřik kuželové části zubové spojky.

Sedla železničních náprav – žárový nástřik sedel náprav materiálem Sprabond-Mo – povrch tvrdý a kluzný, požadavek DB.

Elektromotory – metalická antikorozivní ochrana vnějšího pláště statoru pro přímořské prostředí.

Vagony ČKD – speciální tryskání hliníkového chassis vozů příměstské železniční dopravy na stanovenou drsnost.

Sochy a skulptury – žárový nástřik upravující povrchový design uměleckých děl i pro venkovní prostředí. Povrch věrně imitující kovy a barevných kovů.

FOTOGRAFIE

METALIZACE - Hřídele větrných elektráren

Speciální nástřiky - Energetika

SPECIÁLNÍ NÁSTŘIKY - HUTNÍ ZAŘÍZENÍ

SPECIÁLNÍ NÁSTŘIKY - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

SPECIÁLNÍ NÁSTŘIKY - UMĚNÍ