Pro akcionáře

Zpráva o valné hromadě společnosti VÍTKOVICE, a.s. v roce 2014

Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. se v roce 2014 konala dne 18. června 2014 v sídle společnosti.

Nejdůležitější body projednané valnou hromadou byly schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o ponechání zisku za rok 2013 ve výši 626 mil. Kč na účtu nerozděleného zisku minulých let a úprava stanov společnosti VÍTKOVICE, a.s. tak, aby byly plně v souladu s novou právní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a odvolání a volba členů dozorčí rady.

Pokud jde o úpravu stanov, tak mezi nejzásadnější změny stanov společnosti lze zařadit přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě, a dále pak zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější. Součástí změn jsou zejména změny týkající se svolávání valných hromad, přesun volby členů představenstva z působnosti valné hromady do působnosti dozorčí rady, která současně bude rozhodovat o schvalování smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a dále zrušení povinnosti tvorby rezervního fondu.

Jako staronoví členové dozorčí rady byli zvoleni pan JUDr. Josef Babka, pan Ing. Vladimír Soták a paní Ing. Halina Ryšková. Akcionáři dále schválili uzavření smluv o výkonu funkce s novými členy dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zpráva o snížení základního kapitálu společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s.

Zpráva o snížení základního kapitálu společnosti LINDE VÍTKOVICEa.s., se sídlem U Koupaliště 1570/10 Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO 451 93 088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložka 321

Valná hromada společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s.byla svolána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře a konala se 30.6.2014 od 10:00 v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Na této valné hromadě společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. bylo akcionáři rozhodnuto o snížení základního kapitálu o 44.000.000,- Kč bezúplatným vzetím akcií z oběhu za účelem úhrady ztráty vykázané v účetní závěrce zpracované ke dni 31.12.2013.

Dále akcionáři rozhodli o snížení základního kapitálu společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. o 100.000.000,- Kč úplatným vzetím akcií z oběhu z důvodu optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům společnosti.

Po schválení snížení základního kapitálu společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. akcionáři na valné hromadě byl zahájen proces snižování základního kapitálu tím, že byly mezi společností a akcionáři uzavřeny smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu a smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, a akcie byly předány společnosti.

Snížení základního kapitálu o 44.000.000,- Kč bylo do obchodního rejstříku zapsáno dne 10. července 2014. Snížení základního kapitálu o 100.000.000,- Kč bylo do obchodního rejstříku zapsáno dne 2. prosince 2014 a následně peníze vyplaceny akcionářům.