Přijímací řízení

Informace pro uchazeče

 • Přihlášku ke studiu si uchazeč vyzvedne na své základní škole nebo může využít formulář, viz níže.
 • Základní škola uchazeči potvrdí správnost údajů (známek) uvedených na přihlášce.
 • Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro zvolený obor. Netýká se nástavbového studia.
 • Vyplněnou přihlášku odevzdá uchazeč na střední školu do 1. března 2019.  Přihlášku lze odevzdat osobně na studijním oddělení školy nebo zaslat poštou.
 • V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.
 • Uchazečům, kteří podali přihlášku na učební obor, bude zaslán do konce března dopis s evidenčním číslem.
 • Uchazečům konajícím jednotnou přijímací zkoušku do maturitních oborů, bude zaslána pozvánka ke konání jednotné zkoušky spolu s evidenčním číslem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
 • 1. kolo jednotných přijímacích zkoušek do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se koná ve dvou termínech: 12. dubna 2019 (1. termín) a 15. dubna 2019 (2. termín). Jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné testy má možnost konat v řádném termínu uchazeč na obou školách, které uvedl v přihlášce (první a druhý termín). Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory vzdělání jsou 13. a 14. května 2019.
 • Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů po ukončení přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole (u vchodu do školy) a na webových stránkách školy:

  23. dubna 2019 u oborů, kde se nekonala přijímací zkouška (učební obory)

  3. května 2019 u oborů, kde se konala přijímací zkouška (maturitní obory)

  Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole. V ostatních případech vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Zájem o studium na střední škole potvrdí přijatý uchazeč odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek odevzdá uchazeč osobně na studijním oddělení školy, nebo ho může zaslat poštou. Přijatí uchazeči nástavbového studia zápisový lístek neodevzdávají.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do oborů konzervatoře, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahují pravidla pro přijímání do oborů vzdělání  s talentovou zkouškou ani do oborů vzdělání konzervatoře.
 • Další kola přijímacího řízení do všech oborů na naší škole jsou bez přijímacích zkoušek.
 • Podrobnější informace o přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019 najdete zde: https://www.msk.cz/cz/skolství/prijimaci-rizení-40530

Soubor ke stažení (PDF)

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020

Úřední hodiny studijního oddělení VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY:

Pondělí až pátek                   7.15–11.00 a 14.15–14.50 hodin

Termín návštěvy mimo úřední hodiny lze domluvit telefonicky na čísle: 596 764 888 nebo 724 094 474