Přijímací řízení

Informace pro uchazeče

 • Přihlášku si uchazeč vyzvedne na své základní škole nebo může využít formulář na: www.vitkovickastredni.cz
 •  Základní škola uchazeče potvrzuje správnost údajů (známek) uvedených na přihlášce.
 • Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru. Netýká se nástavbového studia.
 • Vyplněnou přihlášku odevzdá uchazeč na střední školu do 1. března 2017.  Přihlášku lze odevzdat osobně na studijním oddělení školy nebo zaslat poštou.
 • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. 
 • Uchazečům do tříletých oborů vzdělání ukončených výučním listem bude zaslán do konce března dopis s evidenčním číslem.
 • Uchazečům konajícím jednotnou přijímací zkoušku do maturitních oborů SŠ bude zaslána pozvánka ke konání jednotné zkoušky spolu s evidenčním číslem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
 • 1. kolo centrálně zadávaných jednotných přijímacích zkoušek do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se koná ve dvou termínech
  12. dubna 2017 (1. termín) a 19. dubna 2017 (2. termín). Jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné testy má možnost konat v řádném termínu uchazeč na obou školách, které uvedl v přihlášce (první a druhý termín). Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory vzdělání jsou 11. a 12. května 2017
 • Ředitelka střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů po ukončení přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole (u vchodu do školy) a na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. V ostatních případech vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Zájem o studium na střední škole potvrdí přijatý uchazeč odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijetých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zápisový lístek se odevzdává osobně na studijním oddělení školy společně s vyplněným dotazníkem, nebo je může poslat poštou. Přijatí uchazeči nástavbového studia zápisový lístek neodevzdávají.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do oborů konzervatoře, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahují pravidla pro přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ani do oborů vzdělání konzervatoře.
 • Další kola přijímacího řízení do všech oborů na naší škole jsou bez  přijímacích zkoušek.

Informace pro uchazeče ke stažení (PDF)

Úřední hodiny studijního oddělení

Pondělí až pátek  8-14 hodin

Termín návštěvy po úředních hodinách lze domluvit telefonicky na čísle:  596 764 888, 725 435 391