Učební obory 4-leté

Letecký mechanik

Studium připravuje absolventy pro uplatnění především v povoláních letecký mechanik, letecký mechanik pro avioniku a zkušební technik letadel a všech jejich typových pozicích. Mohou také nalézt uplatnění v povolání strojírenský technik (v typových pozicích servisní technik, zkušební technik, strojírenský technik technické kontroly).

Absolvent je připraven provádět montáž, předletové, průletové a poletové ošetření letadel, provádět jejich pravidelné prohlídky a údržbu podle předepsaného rozsahu a lhůt, a to jak v dílnách, tak i na odbavovacích plochách, sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat letadla a leteckou techniku, jejich systémy a agregáty a provádět jejich servis, tj. seřizovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je. K samostatnému vykonávání některých uvedených činností získají absolventi oprávnění po vykonání příslušných zkoušek.

Strojírenství

Studium připravuje absolventa na zvládnutí odborných činností jako číst a zhotovovat technickou dokumentaci, chápat mechanickou podstatu strojů a jejich částí, volit vhodné materiály a technologie. Umí volit a navrhovat pracovní postupy pro výrobu, montáž a údržbu mechanismů strojů a jejich částí.

Absolventi může vykonávat kvalifikované odborné funkce ve strojírenství a to při zajišťování konstrukční, projektové a technologické částí výrobních procesů.

Ekonomika a podnikání

Studium připravuje žáky k činnostem z oblasti nákupu a prodeje podniku. Absolventi oboru jsou připravování přímo na míru svému budoucímu zaměstnavateli jako nákupní a prodejní referenti podniku. 

Absolvent bude jazykově vybaven tak, aby dokázal jednat o obchodní operaci s dodavateli i zákazníky v zahraničí. Absolvent se uplatní např. jako nákupčí, pracovník odbytu, pracovník marketingu, ekonom, účetní, atd.

Hutník operátor

Studium připravuje absolventy pro  zvládnutí činností jako výroba surového železa a oceli, jejich dalším zpracováním na hutní polotovary, plynulým odléváním (kontilití), válcováním, lisováním, protlačováním, tažením apod., včetně jejich tepelného zpracování a povrchových úprav. 

Absolvent může podle profilace vykonávat funkce hutník ocelář, hutník vysokopecař, tavič, tažeč, valcíř kovů, zušlechťovač, technolog, plánovač, normovač, kontrolor jakosti a kvality, mistr aj.

Mechatronik

Studium připravuje absolventa pro seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích, tvářecích a vstřikovacích strojů, center, linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů. 

Absolvent může působit jako obsluha a programátor výrobního zařízení a po určité praxi ve funkci mistr dílny, normovač, vedoucí skladu, zásobovač, přípravář apod

Mechanik strojů a zařízení

Studium připravuje na zvládnutí technických činností především na provozních pracovištích. Absolvent se musí umět orientovat v technické dokumentaci. Je seznámen s ručním zpracováním kovů, následně s prací na obráběcích strojích. Dále je příprava zaměřena na montáže strojních součástí, potrubí a mechanizmů. Součástí výuky je svářečský výcvik pro svařování elektrickým obloukem.

Absolvent může vést pracovní kolektivy a vykonávat složitější technické úkony v provozech. 

Mechanik elektrotechnik

Studium připravuje absolventa pro vykonávání odborných činnosti spojených s instalací, jednoduchými návrhy, oživování, seřizování, diagnostikou, opravami a údržbou elektronických systému a zařízení s využitím moderních měřících a diagnostických metod a výpočetní techniky. 

Absolvent, po absolvování závěrečné zkoušky, se může zúčastnit školení a vykonat zkoušku z vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. § 5, kterou organizuje naše škola.

Mechanik seřizovač

Studium připravuje absolventa pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů nebo jiných výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť vybavených výpočetní technikou a řídicími systémy NC a CNC.

Absolvent může působit jako obsluha konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů a po určité praxi ve funkci mistr dílny, normovač, vedoucí skladu, zásobovač, přípravář apod.