Img 1

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Informace“)

1. PREAMBULE

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ – informuje společnost VÍTKOVICE, a.s. subjekty údajů o podmínkách, způsobu, rozsahu a právním důvodu zpracování osobních údajů, o zajištění jejich ochrany a o právech subjektů v oblasti zpracování osobních údajů.

Společnost VÍTKOVICE, a.s. při zpracování osobních údajů vždy dbá na soulad s právem Evropské unie, především na soulad s GDPR a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. ZÁKLADNÍ POJMY

Osobní údaj:
Osobním údajem se ve smyslu GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o subjektu údajů = Vás).

Zvláštní osobní údaj:
Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. 

Subjekt údajů = Vy:
Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:
Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:
Správcem osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel:
Zpracovatelem osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Dozorový úřad:
Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů.

Profilování:
Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

3. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je:

VÍTKOVICE, a.s.
sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava
IČ:    45193070
DIČ: CZ45193070
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302
(dále také jen „my“; „nám“; „naše“ nebo „nás“)

Kontakty pro uplatnění Vašich práv:
telefon: +420 702 176 218
e-mail: gdpr@vitkovice.cz
ID datové schránky: gr9gw8a

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován.

4. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů respektujeme právo na ochranu osobních údajů a v souladu s GDPR dbáme na to, aby osobní údaje subjektů byly:

 • zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebyly dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • přesné a v případě potřeby aktualizované; aby byla přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, přičemž osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely dle čl. 89 odst. 1 GDPR, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření;
 • zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

5. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získáváme jednak přímo od jednotlivých subjektů (např. v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění apod.), dále také od jiných správců nebo z veřejně dostupných rejstříků a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.). Subjekt údajů vždy informujeme o tom, zda je poskytnutí jeho osobních údajů nezbytné nebo naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní naši vzájemnou komunikaci a zefektivní naši spolupráci. Současně je subjekt informován o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

6. KATEGORIE OSOB, JEJICHŽ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme osobní údaje zejména těchto kategorií osob (subjektů údajů):

 • členové statutárního orgánu
 • akcionáři (blíže viz záložka „Pro akcionáře“ na webových stránkách www.vitkovice.cz)
 • uchazeči o zaměstnání
 • zaměstnanci (resp. osoby v pracovněprávním vztahu k nám)
 • bývalí zaměstnanci
 • účastníci smluvních vztahů, jejich zástupci a zaměstnanci
 • externí spolupracovníci
 • návštěvníci našich nemovitostí
 • účastníci námi pořádaných akcí
 • účastníci vzdělávacích aktivit, kurzů a školení
 • účastníci exkurzí, stáží nebo praxí
 • jiné osoby (např. návštěvníci našich webových stránek).

7. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při naší činnosti může docházet ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), IČ, telefonní číslo, číslo dokladu totožnosti, podpis apod.);
 • popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, zdravotní pojišťovna apod.);
 • ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, závazky a pohledávky, objednávky, daně apod.);
 • pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení apod.);
 • provozní a lokační údaje (údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů, IP adresa apod.);
 • údaje o aktivitách subjektu (údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, údaje o pracovních cestách apod.);
 • údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě apod.);
 • zvláštní kategorie osobních údajů (např. informace o zdravotním stavu apod.);
 • údaje o pohybu na internetových stránkách (cookies).

8. ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Získané osobní údaje používáme, v závislosti našeho vztahu k Vám, zejména pro následující účely:

 • prezentace společnosti, její činnosti a zachycení její historie
 • zajištění administrativy a fungování společnosti
 • zajištění výběrových řízení do zaměstnání
 • vedení pracovněprávní a mzdové agendy
 • zajištění stravování a vzdělávání zaměstnanců
 • evidence docházky zaměstnanců
 • plnění účetních a daňových povinností
 • vedení agendy smluvních vztahů
 • vedení právní agendy
 • správa majetku
 • zajištění činností v oblasti ekologie, energetiky a investiční výstavby
 • zabezpečení úkolů v oblasti BOZP, požární ochrany a krizového řízení
 • zajištění bezpečnosti, ochrany života a zdraví osob, ochrany majetku
 • řešení pojistných událostí, pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • projekty a dotace
 • poskytování služeb (např. v oblasti vzdělávání)
 •  organizace odborných exkurzí, stáží a praxí.

9. PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů, v rámci výše uvedených činností, probíhá na základě některého z právních důvodů zpracování:

 • Plnění právních povinností:

Osobní údaje zpracováváme v různých oblastech naší činnosti z důvodu plnění právních povinností.

Jedná se o splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhl. č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nebo např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a další.

 • Splnění smlouvy:

Vaše osobní údaje potřebujeme také pro účely uzavření smluvního vztahu a následného řádného plnění z něj, případně také před jeho uzavřením. Zpracováváme osobní údaje, které úzce souvisí s realizací výkonu práv a povinností z uzavřených smluv a Vašeho postavení zaměstnance jiné společnosti, která je našim obchodním partnerem.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Zpracování osobních údajů k některým účelům vyžaduje Váš souhlas. Může se jednat např. o zpracování nezbytných osobních údajů v souvislosti s Vaší účastí, jakožto uchazeče, na výběrovém řízení do zaměstnání. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Informacích. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • Oprávněný zájem správce či třetí strany:

Zpracováváme také osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu. Oprávněný zájem spočívá zejména v zajištění ochrany života a zdraví osob, majetku, zajištění bezpečnosti a prevence vzniku škod. Za tímto účelem provozujeme např. kamerový systém. Instalace kamer je provedena tak, aby bylo respektováno právo na ochranu soukromého a osobního života osob. Při provozování kamerového systému dochází ke zpracování osobních údajů osob, spočívající v zachycení jejich fyzické podoby na kamerovém záznamu. Konkrétní místa umístění kamer jsou zřetelně označena informační tabulkou. Doba uchovávání záznamu z jednotlivých kamer je 5 kalendářních dnů. Po uplynutí této doby jsou data automaticky z paměti vymazána. Záznamy mohou být předány pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení. Zvukový záznam pořizován není. Další informace o provozování kamerového systému poskytne 049 – Ředitel úseku Facility management společnosti VÍTKOVICE, a.s. (pro získání informací využijte kontakty uvedené v úvodu této Informace). Na základě oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění ochrany majetku, bezpečnosti osob a prevenci vzniku škod dále zpracováváme osobní údaje související s povolením vstupu/vjezdu do našich či námi spravovaných nemovitostí.

Náš oprávněný zájem také spočívá v zajištění efektivní komunikace v rámci společnosti, z tohoto důvodu jsou osobní údaje někdy předávány v rámci společnosti VÍTKOVICE, a.s. pro vnitřní administrativní a provozní účely. Pokud jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, které se týká Vaší osoby, použijeme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu k ochraně našich práv.

10. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou zákonem, včetně příslušného procesu archivace a skartace dle platného Spisového a skartačního řádu společnosti VÍTKOVICE, a.s. Po ukončení smluvního vztahu s Vámi můžeme uchovávat některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

11. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na Vaše práva. Při zpracování osobních údajů tedy nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

12. POSKYTOVÁNÍ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje nepředáváme mezinárodním organizacím či do třetích zemí. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány také některými našimi zpracovateli, kteří splňují organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. Mezi naše zpracovatele patří např. poskytovatel IT služeb, archivačních služeb, účetních služeb, poskytovatel fyzické ochrany objektů a další.

Vaše osobní údaje mohou být také na základě oprávněné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o orgány veřejné moci (např. Česká správa sociálního zabezpečení, soudy, krajské úřady, exekutorské úřady apod.).

13. COOKIES

Webové stránky www.vitkovice.cz využívají soubory cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které je někdy nezbytné umístit na Vaše zařízení pro správnou funkci stránek. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Slouží zejména pro zajištění komfortní funkce našeho webu.

Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba Váš souhlas. Pro všechny ostatní typy cookies Váš souhlas potřebujeme. Používáme tyto technické cookies: PHPSESSID (expirace 8 dní), _nss (expirace sezení), cc_cookie (expirace 1 rok).

Dále používáme statistické cookies a cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. Jedná se o tato cookies: _utma, _utmb, _utmc, _utmt _utmz, _ga. Při návštěvě webových stránek www.vitkovice.cz budete požádáni o nastavení cookies (udělení souhlasu či jeho odmítnutí). Souhlas s cookies můžete, dle svého uvážení, udělit či nikoliv. Udělený souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit. Informace o cookies lze také získat v liště nastavení cookies. Pro výkon Vašich práv v souvislosti s cookies využijte

kontakty uvedené v úvodu těchto Informací.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje chráníme pomocí vhodných technických a administrativních bezpečnostních opatření, abychom snížili rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a změn. Mezi naše nástroje ochrany osobních údajů patří např. softwarová ochrana, kontrola oprávněnosti přístupu k osobním údajům, vnitřní předpisy společnosti VÍTKOVICE, a.s. upravující oblast ochrany osobních údajů a další. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o nastavených bezpečnostních opatřeních.

15. VAŠE PRÁVA K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vždy usilujeme o transparentní a korektní zpracování Vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany v souladu s právními předpisy. Ohledně Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva, o jejichž realizaci můžete požádat prostřednictvím kontaktů uvedených v úvodu této Informace:

 • Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům, týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Jak již bylo výše uvedeno, odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktů uvedených v úvodu této Informace.

 • Právo na opravu

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění osobních údajů.

 • Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.


 • Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné
 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • ke splnění našich právních povinností;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte přesnost osobních údajů, v tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

 • v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků;
 • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat;
 • jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 • Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné ke splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.

 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

 • Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u: Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů