Informace o zpracování osobních údajů, GDPR a ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

Informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Informace“)

1. PREAMBULE

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ – informuje společnost VÍTKOVICE, a.s. subjekty údajů o podmínkách, způsobu, rozsahu a právním důvodu zpracování osobních údajů, o zajištění jejich ochrany a o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů. Tato Informace může být aktualizována za účelem zohlednění změn ve způsobu zpracování osobních údajů a změn v právních předpisech.

Společnost VÍTKOVICE, a.s. při zpracování osobních údajů vždy dbá na soulad s právem Evropské unie, především na soulad s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Základní pojmy

Osobní údaj:                                                                                                                

Osobním údajem se ve smyslu GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o subjektu údajů = Vás).

 

Zvláštní osobní údaj:

Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

 

Správce:
Správcem osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel:
Zpracovatelem osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Profilování:

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

3. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Správce

Správcem Vašich osobních údajů je:

 

VÍTKOVICE, a.s.

se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava

IČ: 45193070

DIČ: CZ45193070

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 302

(dále také jen „my“; „nám“; „naše“ nebo „nás“)

Kontakty pro uplatnění Vašich práv:
telefon: +420 702 176 218
e-mail: gdpr@vitkovice.cz

ID datové schránky: gr9gw8a

poštou na adresu: VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. jmenován. 

 

4. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů respektujeme právo na ochranu osobních údajů a v souladu s GDPR dbáme na to, aby osobní údaje subjektů byly:

zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebyly dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

přesné a v případě potřeby aktualizované; aby byla přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, přičemž osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely dle čl. 89 odst. 1 GDPR, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření;

zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

5. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme jednak přímo od jednotlivých subjektů (např. v rámci jednání o uzavření smlouvy, dále v průběhu jejího plnění apod.), současně je získáváme v důsledku Vaší náštěvy naší webové stránky, dále také od jiných správců nebo z veřejně dostupných rejstříků a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.). Subjekt údajů vždy informujeme o tom, zda je poskytnutí jeho osobních údajů nezbytné nebo naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní naši vzájemnou komunikaci a zefektivní naši spolupráci. V případě, že subjekt údajů nebude souhlasit s tím, že nám poskytne své osobní údaje, nebudeme moci provádět činnosti uvedené v tomto dokumentu nebo činnosti, které spadají do rozsahu našich zákonných a/nebo smluvních povinností.

6. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

Při své činnosti zpracováváme osobní údaje zejména těchto kategorií osob (subjektů údajů):

 • členové statutárního orgánu
 • akcionáři (blíže viz záložka „Pro akcionáře“ na webových stránkách www.vitkovice.cz)
 • uchazeči o zaměstnání
 • zaměstnanci (resp. osoby v pracovněprávním vztahu k nám), bývalí zaměstnanci
 • účastníci smluvních vztahů, jejich zástupci a zaměstnanci
 • externí spolupracovníci
 • návštěvníci našich nemovitostí
 • účastníci námi pořádaných akcí
 • účastníci vzdělávacích aktivit, kurzů, seminářů a školení
 • účastníci exkurzí, stáží nebo praxí
 • jiné osoby (např. návštěvníci našich webových stránek).

 

7. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

V rámci naší činnosti můžeme shromažďovat osobní údaje ve fyzické a/nebo elektronické podobě. Tyto osobní údaje budeme uchovávat, zaznamenávat, používat a jinak zpracovávat v souladu s právními předpisy, které se na nás vztahují, a v souladu s informacemi uvedenými v tomto dokumentu. Při naší činnosti může docházet ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:

 • adresní, identifikační, autentizační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa (včetně elektronické), fakturační adresa, sídlo podnikání, IČ, telefonní číslo, údaje z dokladů totožnosti, vlastnoruční podpis, elektronický podpis, ID datové schránky apod.);
 • popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti,  portrétní fotografie, zdravotní pojišťovna apod.);
 • ekonomické údaje (bankovní spojení, údaj o mzdě a odměnách, závazcích a pohledávkách, objednávky, daňové údaje, DIČ, apod.);
 • pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení, pracovní hodnocení, doba zaměstnání apod.);
 • provozní a lokační údaje (údaje z elektronických systémů, např. údaje o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů, IP adresa apod.);
 • údaje o aktivitách subjektu (údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, údaje o pracovních cestách apod.);
 • údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka apod.);
 • zvláštní kategorie osobních údajů (ve specifických případech - např. informace o zdravotním stavu zaměstnance pro pracovněprávní účely a/nebo v případech, kdy to stanoví mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví České republiky);

údaje získané sběrem cookies – blíže viz níže uvedeno.

8. účely zpracování osobních údajů 

V závislosti na povaze našeho vztahu se subjektem údajů zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy, které se na nás vztahují, a to za účelem běžného výkonu naší činnosti a zejména pro níže uvedené účely:

 • prezentace společnosti, její činnosti a zachycení její historie (včetně prezentace na webových stránkách a sociálních sítích společnosti VÍTKOVICE, a.s.)
 • vedení administrativy společnosti (včetně zpracování pošty)
 • zajištění fungování společnosti  
 • zajištění náboru a výběru vhodných uchazečů o zaměstnání
 • vedení pracovněprávní a mzdové agendy (včetně evidence docházky zaměstnanců a vystavování potvrzení pro účely důchodového zabezpečení)
 • zajištění stravování a vzdělávání zaměstnanců
 • plnění účetních a daňových povinností
 • vedení smluvní agendy společnosti
 • správa finančních a účetních dokumentů
 • vedení právní agendy společnosti
 • správa majetku
 • správa a zabezpečení IT prostředí
 • řízení systému kvality společnosti
 • zajištění činností v oblasti ekologie, energetiky a investiční výstavby
 • zajištění úkolů v oblasti BOZP (včetně zajištění testování osob na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v případě vydaných mimořádných opatření MZČR), v oblasti požární ochrany, zabezpečení krizového řízení, řízení fyzické bezpečnosti, zajištění bezpečnosti, ochrany života a zdraví osob, ochrany majetku (včetně ochrany prostřednictvím kamerového systému)
 • zajištění compliance
 • řešení pojistných událostí, pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • účast na projektech a podávání žádostí o dotace
 • poskytování služeb (např. v oblasti vzdělávání, facilitní služby, služby v oblasti BOZP)
 • zajištění archivní a spisové činnosti
 • organizace odborných exkurzí, stáží a praxí.

9. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

V závislosti na povaze našeho vztahu se subjektem údajů zpracováváme osobní údaje pokud máme souhlas subjektu údajů (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); a/nebo v případě, že jsou osobní údaje potřebné k plnění smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); a/nebo v případě, že jsou osobní údaje vyžadovány k tomu, abychom splnili právní povinnost (podle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR); a/nebo k uspokojení určitého oprávněného zájmu (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Zpracování osobních údajů tedy v rámci výše uvedených činností probíhá na základě některého z právních důvodů zpracování:

Plnění právních povinností:

Osobní údaje zpracováváme v různých oblastech naší činnosti z důvodu plnění povinností, které nám ukládají právní předpisy. Zpracování se provádí zejména v rozsahu upraveném např. těmito zákony:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

vyhl. č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další.

Splnění smlouvy: 

Vaše osobní údaje potřebujeme také pro účely uzavření smluvního vztahu a následného řádného plnění z něj, případně také před jeho uzavřením. Zpracováváme osobní údaje, které úzce souvisí s realizací výkonu práv a povinností z uzavřených smluv a také Vašeho postavení zaměstnance jiné společnosti, která je našim obchodním partnerem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Zpracování osobních údajů k některým účelům vyžaduje Váš souhlas. Souhlas však vyžadujeme pouze v ojedinělých případech. Může se jednat např. o souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s evidováním Vaší osoby jako uchazeče o zaměstnání a následným nabízením vhodných pracovních příležitostí v budoucnu, souhlas s pořízením fotografie zaměstnance společnosti VÍTKOVICE, a.s. na zaměstnanecký průkaz, a/nebo souhlas s ukládáním cookies ve Vašem zařízení apod. Udělený souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených v úvodu těchto Informací. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Oprávněný zájem správce či třetí strany:

Zpracováváme také osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu. V těchto případech provádíme tzv. balanční test a ověřujeme, zda naše zájmy převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčených subjektů údajů.

Oprávněný zájem spočívá zejména v zajištění ochrany života a zdraví osob, majetku, zajištění bezpečnosti a prevence vzniku škod. Za tímto účelem provozujeme kamerový systém. Instalace kamer je provedena tak, aby bylo respektováno právo na ochranu soukromého a osobního života osob. Při provozování kamerového systému dochází ke zpracování osobních údajů osob, spočívající v zachycení jejich fyzické podoby/chování na kamerovém záznamu. Konkrétní místa umístění kamer jsou zřetelně označena informační tabulkou. Doba uchovávání záznamu z jednotlivých kamer je 5 kalendářních dnů. Po uplynutí této doby jsou data automaticky z paměti vymazána. Záznamy mohou být předány pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení. Zvukový záznam pořizován není. Další informace o provozování kamerového systému poskytne Vedoucí oddělení Compliance společnosti VÍTKOVICE, a.s. (pro získání informací využijte kontakty uvedené v úvodu těchto Informací). Pořízené kamerové záznamy mohou být v případě nutnosti poskytnuty správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení.

Na základě oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění ochrany majetku, bezpečnosti osob a prevenci vzniku škod dále zpracováváme osobní údaje související s povolením vstupu/vjezdu do našich či námi spravovaných nemovitostí.

Náš oprávněný zájem také spočívá v zajištění efektivní komunikace v rámci společnosti VÍTKOVICE, a.s., příp. se zaměstnanci dceřiných společností, z tohoto důvodu jsou osobní údaje někdy předávány pro vnitřní administrativní a provozní účely. Pokud jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, které se týká Vaší osoby, použijeme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu k ochraně našich práv.

10. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou zákonem, včetně příslušného procesu archivace a skartace dle platného Spisového a skartačního řádu společnosti VÍTKOVICE, a.s. (např. pracovněprávní dokumentaci po dobu max 45 let; dokumentaci, týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání včetně jejich odškodnění po dobu max 45 let; smluvní dokumentaci zpravidla po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy; záznamy z kamer po dobu 5 dní; dokumenty týkající se oblasti ekologie a energetiky zpravidla po dobu 5 - 10 let, příp. po dobu stanovenou právními předpisy). Vždy respektujeme dobu pro uchování dokumentů stanovenou zákonem a důsledně dbáme na její dodržení.

Po ukončení smluvního vztahu s Vámi můžeme uchovávat některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu, na kterou byl souhlas udělen, poté jsou údaje zlikvidovány.

11. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ                                      

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na Vaše práva. Při zpracování osobních údajů tedy nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

12. poskytování Zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány také některými našimi zpracovateli, kteří splňují organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany a s nimiž máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Mezi naše zpracovatele patří např. poskytovatel IT služeb, poštovních služeb, účetních služeb, služeb v oblasti BOZP, bezpečnostních služeb, pracovnělékařských služeb a dalších služeb.

Vaše osobní údaje mohou být také na základě oprávněné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o orgány veřejné moci (např. Česká správa sociálního zabezpečení, finanční správa, soudy, krajské úřady, exekutorské úřady, Policie ČR, kontrolní orgány pro projekty a dotace apod.).

Při návštěvě naší webové stránky může docházet ke sběru tzv. cookies (blíže viz čl. 13 této Informace). Při sběru vybraných druhů cookies mohou být některé osobní údaje předávány do třetí země z důvodu zajištění dané služby třetí stranou, konkrétně Google Analytics. K tomuto předávání osobních údajů však není vyžadováno žádných dodatečných opatření, neboť bylo Evropskou komisí dne 10. července 2023 přijato Prováděcí rozhodnutí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů poskytované Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA.

13. Cookies

Webové stránky www.vitkovice.cz využívají soubory cookies. Cookie jsou malé části dat, které webové stránky ukládají do zařízení návštěvníka, a to v okamžiku, kdy stránky začne využívat. Stránky si na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich návštěvník provedl, takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb, lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky a abychom vylepšili uživatelské prostředí. 

Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat nezbytně nutné cookies, tzv. technické cookies. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, není třeba Váš souhlas. Pro všechny ostatní typy cookies Váš souhlas potřebujeme. Tyto technické cookies pomáhají, aby byla webová stránka správně fungovala a byla pro návštěvníka použitelná. Jedná se o cookies, která udržují anonymní uživatelskou relaci ze strany serveru a pomáhají s identifikací uživatelů při požadavcích na serveru, dále se jedná o cookies pro detekci CSRF útoků a ukládající informaci o přijatých/odmítnutých cookie kategorií na základě Vaší volby. Používáme tato technická cookies: PHPSESSID (expirace 2 dny), _nss (expirace sezení), cc_cookie (expirace 1 rok).

Dále používáme tzv. statistická cookies. Jedná se o cookies nastavovaná třetí stranou, konkrétně Google Analytics, a to pro analýzu návštěvnosti webových stránek. Statistická cookies nám pomáhají porozumět a analyzovat, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace. Pokud je návštěvník webové stránky nepovolí, nedochází k zaznamenání jeho návštěvy na webové stránce. Využíváme tato cookies firmy Google: _ga (slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů), _gat (reguluje míru požadavků odeslaných z prohlížeče za účelem zvládnutí přicházejícího množství dat a zajištění optimálního výkonu webu), _gat_gtag (používá se k analýze zvyklostí návštěvníků při prohlížení webové stránky), _gid (ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku). Žádné z cookies použitých na našich webových stránkách neslouží ke sběru informací, které by odhalily Vaši osobní identitu či narušily Vaše soukromí.

 

Také používáme cookies pro marketing a personalizaci. Jedná se o skupinu měřících kódů třetích stran, např. remarketingové kódy, Facebook pixel, Google Ads, Sklik, Smartlook aj. Díky těmto cookies Vám můžeme připomenout nabídky, které Vás na našich či jiných webových stránkách zajímaly. I tato cookies jsou používána pouze na základě Vašeho souhlasu a Vaší volby.

Při návštěvě naší webové stránky budete požádáni o nastavení cookies (udělení souhlasu či jeho odmítnutí). Rozsah oprávnění pro sběr cookies můžete nastavit prostřednictvím lišty nastavení cookies, která se zobrazí při první návštěvě naší webové stránky. Souhlas s cookies můžete, dle svého uvážení, udělit či nikoliv. Udělený souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat, a to z patičky stránky www.vitkovice.cz na odkazu „Informace o cookies“, „Nastavení cookies“, kde opět naleznete lištu nastavení cookies.

Většina prohlížečů Vám umožní přijmout či vymazat všechny soubory cookies nebo dovolit využívání pouze některých typů souborů cookies. Zamezit ukládání souborů cookies do Vašeho koncového zařízení můžete tak, že v nastavení svého prohlížeče zvolíte funkci „nepovolovat cookies“ („do not accept cookies“) či „blokovat soubory cookies“. Všechny cookies, které jsou již na Vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak, že odstraníte historii vyhledávání ve Vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze všech stránek, které jste navštívili. Musíte být však obezřetní, nechť nevymažete data, která potřebujete. Cookies můžete smazat z počítače také pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete po každé návštěvě webové stránky.

Pro výkon Vašich práv v souvislosti s cookies lze také využít kontaktů uvedených v úvodu těchto Informací. Váš požadavek obratem vyřešíme.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje chráníme pomocí vhodných technických a administrativních bezpečnostních opatření, abychom snížili rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a změn. Mezi naše nástroje ochrany osobních údajů patří např. fyzická ochrana objektů, softwarová ochrana informačních technologií, kontrola oprávněnosti přístupu k osobním údajům, vnitřní předpisy společnosti VÍTKOVICE, a.s., pečlivý výběr zpracovatelů osobních údajů, kteří zajistí jejich náležitou ochranu, uzavření smluv o zpracování osobních údajů a další. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o nastavených bezpečnostních opatřeních. Organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů jsou pravidelně kontrolována, hodnocena a podle potřeby aktualizována. Řídíme se směrnicemi, provozními postupy a školeními, které se týkají ochrany, důvěrnosti a zabezpečení osobních údajů, a pravidelně přezkoumáváme vhodnost zavedených opatření, abychom zachovali bezpečnost osobních údajů.

15. Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

Vždy usilujeme o transparentní a korektní zpracování Vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany v souladu s právními předpisy. Ohledně Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva, o jejichž realizaci můžete požádat prostřednictvím kontaktů uvedených v úvodu této Informace:

Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům, týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Jak již bylo výše uvedeno, odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktů uvedených v úvodu této Informace.

 

Právo na opravu

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;

vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;

osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;

osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR;

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné 

pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

ke splnění našich právních povinností;

z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

popíráte přesnost osobních údajů, v tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Právo vznést námitku proti zpracování

 • Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků;

pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat;

jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné ke splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.

 

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

 

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že s osobními údaji nenakládáme tak, jak bychom měli, máte právo podat stížnost u: Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.Začátek formuláře

Konec formuláře

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů